ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Onze identiteit:

Deze website,
www.sensmi.be, inclusief subdomeinen en aangeboden diensten, wordt beheerd door:

Tania Repinec
Rue du Hameau 30
7950 Ladeuze
en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 890.544.726. Ons BTW nummer is BE 0890.544.726

Zo kan je ons bereiken:
Bellen: +32(0)487/62.14.40
Mailen: info@sensmi.be
Langskomen: Rue du Hameau 30, 7950 Ladeuze
Vriend worden : https://www.facebook.com/sensmipassion/ of https://www.instagram.com/sensmipassion/

Telefonisch zijn we 6 dagen per week (behalve op zondag) bereikbaar.
Kom je graag langs? Maak dan een afspraak van tevoren opdat we kunnen garanderen dat er iemand ter plekke is in de winkel.

Hieronder vind je de algemene verkoopsvoorwaarden terug.

Elke gebruiker die toegang neemt tot deze website verklaart zich akkoord met deze algemene voorwaarden. Als gebruiker verklaart men eveneens gerechtigd te zijn om zich te verbinden aan deze Algemene verkoopsvoorwaarden, of deze verbintenis aan te gaan onder toezicht en met toestemming van een gerechtigd persoon.

Indien je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, raden we je aan geen gebruik meer te maken van deze website.

Wij kunnen altijd beslissen om onze Algemene voorwaarden te wijzigen, zonder dat dit aanleiding geeft tot enige vorm van schadevergoeding. Indien er wijzigingen plaatsvinden, zullen die natuurlijk van toepassing zijn voor in de toekomst, waardoor je nooit tot iets ongewenst gebonden bent.

 

Gebruik van de website:

Als gebruiker van onze website en diensten, moet je er bewust van zijn dat dit volledig op eigen risico is. De website is te bezoeken zonder enige vorm van garantie of voorwaarde. Uiteraard hebben we alle nodige maatregelingen genomen om deze zo veilig en goed mogelijk te laten werken. Absolute garantie geven is echter niet mogelijk. Je kan als gebruiker eventueel schade oplopen van errors en/of virussen die onze website en servers teisteren. Hiervoor zijn we niet verantwoordelijk.

Om de toegankelijkheid van onze website en diensten zo vlot mogelijk te laten verlopen zullen we er steeds alle maatregelingen voor nemen om risico van storingen en onderbrekingen te beperken. We zijn ook hier niet verantwoordelijk voor schade ten gevolge van een gebrekkige toegang.

Bepaalde inhoud kan van onze website gedownload worden. Iedere download is op risico van de gebruiker.

Gebruikers en derden die de goede werking en het veilig karakter van onze website in gedrang brengen door het toedoen van hun handelingen met een gebrekkige toegankelijkheid van onze website als gevolg zullen als enige persoon aansprakelijk zijn voor de veroorzaakte schade. Als deze persoon een gebruiker is, heeft hij vrijwaringsplicht ten aanzien van Tania Repinec.

 

Informatie op de website:

Tania Repinec streeft ernaar dat alle informatie op de website juist, duidelijk, nauwkeurig en up to date is. Zij kan dus ook haar website en haar inhoud steeds wijzigen, aanvullen of verwijderen. Hoeveel tijd en werk ze hier ook in steekt, ze kan niet altijd garanderen dat de beschikbare informatie steeds aan deze verwachtingen voldoet. Als er op onze website eventueel informatie tekortkomingen zijn, zullen wij die zo snel mogelijk in orde brengen. Tania Repinec is niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de aangeboden informatie, producten en diensten.

Indien je opmerkingen of vragen hebt over de kwaliteit van de inhoud of beveiliging mag je ons dit laten weten via info@sensmi.be.

 

Bescherming van de persoonsgegevens:

Tania Repinec verzekert de gebruikers ervan dat zij het grootste belang hecht aan de bescherming van de privacy en de persoonlijke gegevens, en dat zij er altijd naar streeft om op dit vlak duidelijk en transparant te communiceren.

De persoonlijke gegevens die door de gebruiker tijdens zijn bezoek of het gebruik van de webboetiek worden verstrekt, worden verwerkt door Tania Repinec en uitsluitend gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

Tania Repinec verbindt zich ertoe om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving op dit gebied, namelijk de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Europese verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

De gebruiker beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van de persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de gebruiker via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan SENSMI, Rue du Hameau 30, 7950 Ladeuze, info@sensmi.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van de opgeslagen persoonsgegevens. Indien nodig kan de gebruiker ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, onvolledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: de gebruiker kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van de persoonsgegevens voor direct marketing. Hiertoe kan de gebruiker zich steeds richten tot SENSMI, Rue du Hameau 30, 7950 Ladeuze, info@sensmi.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

In iedere commerciële e-mail is er de mogelijkheid om zich uit te schrijven.

Uw e-mailadres wordt veilig opgeslagen bij Mailchimp. Mailchimp beveiligt uw data en maakt deel uit van een gecertificeerd EU-U.S. Privacy Shield Framework en respecteert dus uw privacy.

Bij een online betaling worden uw betalingsgegevens veilig verwerkt door Mollie of Sta Mollie Payments, zij verzorgen de communicatie met de banken zodat er een veilige online betaling kan gebeuren.

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Het paswoord van de gebruiker wordt gecodeerd opgeslagen, Tania Repinec heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Tania Repinec houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@sensmi.be.

 

Recht op vergetelheid

Indien u om welke reden dan ook verwijderd wil worden uit onze databanken kan u een verzoek indienden om uw gegevens te laten verwijderen. U kan uw verzoek verzenden naar info@sensmi.be en uw gegevens zullen definitief verwijderd worden.

Als je hier nog vragen over hebt mag je altijd contact opnemen via info@sensmi.be.

 

Cookies:

De website van SENSMI maakt gebruik van Cookies. Dit zijn kleine stukjes informatie die doorgestuurd worden en opgeslagen worden op de computer van de gebruiker. We gebruiken deze cookies om de gebruiker te herkennen bij een volgend bezoek aan de website, zodat het niet nodig is de gegevens telkens opnieuw in te geven. Ze stellen ons ook in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en op die manier ze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. De cookies worden niet gebruikt om toegang te verkrijgen tot informatie op de computer van de gebruiker.

De gebruiker kan altijd zijn computer instellen dat cookies niet geaccepteerd worden. Hierdoor kan de gebruiker wel problemen ondervinden bij de bestelprocedure of als de gebruiker gebruik wil maken van andere functies en diensten.

 

Herroepingssrecht:

Als consument heb je het recht om ons mee te delen dat je afziet van de aankoop, dit zonder een betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de gebruiker SENSMI, Rue du Hameau 30, 7950 Ladeuze, België, info@sensmi.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de gebruiker zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De gebruiker moet de producten onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan SENSMI heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan SENSMI. De gebruiker is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de gebruiker.

Indien het teruggestuurde product op één of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Tania Repinec zich het recht voor om de gebruiker aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de producten die het gevolg is van het gebruik van de producten door de gebruiker dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de gebruiker de overeenkomst herroept, zal Tania Repinec alle tot op dat moment van de gebruiker ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de gebruiker terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Tania Repinec op de hoogte is gesteld van de beslissing van de gebruiker om de overeenkomst te herroepen.

Bij verkoopovereenkomsten kan Tania Repinec wachten met de terugbetaling totdat zij alle goederen heeft teruggekregen.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de gebruiker voor een andere wijze van levering dan de door Tania Repinec geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Tania Repinec betaalt de gebruiker terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de gebruiker de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de gebruiker uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal de gebruiker voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

Uitzonderingen:

Bij sommige producten en/of diensten is het niet mogelijk om af te zien van de aankoop:

  • Producten met een persoonlijk karakter of die speciaal volgens de wensen van de klant voorzien werden (bijv. theemelange “Speciaal voor jou”)
  • Afgeprijsde producten en soldenproducten
  • Producten met een houdbaarheidsdatum
  • Producten waarvan de verpakking geopend werd
  • Als de producten door de consument zelf opgehaald worden in de SENSMI winkel. De consument heeft hier de mogelijkheid de producten te bekijken, het betreft hier hier dan geen verkoop ‘op afstand’ meer.
  • Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten

Hier vervalt het herroepingssrecht en kan er geen afstand gedaan worden van de aankoop.

 

Intellectuele eigendom:

Om de inhoud van onze website te beschermen maken we gebruik van de intellectuele eigendomsrechten. Onder inhoud verstaan we alle teksten, tekeningen, foto’s,…. Ze worden beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, data en bankrecht, tekeningen-en modellenrecht en andere toepasselijke eigendomsrechten.

Het auteursrecht, het softwarerecht en het databankrecht beschermen het technische karakter van de website.

Het toepasselijke handelsnamenrecht of merkenrecht beschermt iedere handelsnaam die wij gebruiken op onze website.

Als gebruiker heb je maar een beperkt recht van toegang en gebruik van onze website. Je kan er enkel in een persoonlijk, niet-commercieel kader gebruik van maken.

 

Toepasselijk recht:

Onze algemene voorwaarden en verkoopsvoorwaarden worden beheerd in overeenstemming met Belgische Wetgeving. Geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar Tania Repinec haar maatschappelijke zetel heeft.De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Als de werking van één of meerdere bepalingen van onze algemene voorwaarden in gedrang komen, zal het geen gevolg hebben op de geldigheid van de overige punten in deze overeenkomst.

 

Verkoopsvoorwaarden:

Prijzen:

Alle vermelde prijzen in de webboetiek zijn aangegeven in euro’s en zijn steeds inclusief btw en alle andere taksen die verplicht zijn door de klant te dragen. Indien er vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld in het check-out-proces.  Ophalen ter plaatse is tevens mogelijk. Gelieve die optie dan aan te vinken.

Enkel de aangegeven prijzen en de belastingen die van kracht zijn op het moment van de bestelling zijn van toepassing, onder voorbehoud van beschikbaarheid op die datum.

De producten en diensten worden aangeboden binnen de grenzen van hun beschikbaarheid.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Aanbod

Ondanks het feit dat de webboetiek met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Tania Repinec niet. Tania Repinec is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Tania Repinec is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de gebruiker specifieke vragen heeft over bv. formaat verpakkingen, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de gebruiker om vooraf contact op te nemen met ons.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Tania Repinec. Tania Repinec kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Online bestellen

De gebruiker heeft de mogelijkheid om online een bestelformulier in te vullen met behulp van een elektronisch formulier. Door het invullen van het elektronisch formulier aanvaardt de gebruiker de prijs en beschrijving van de producten of diensten.

Om zijn bestelling te valideren, moet de gebruiker deze Algemene Voorwaarden aanvaarden door op de aangegeven plaats te klikken.

De gebruiker moet een geldig e-mailadres, factuurgegevens en, indien van toepassing, een geldig afleveradres opgeven. Elke uitwisseling met Tania Repinec / SENSMI kan plaatsvinden via dit e-mailadres.

Bovendien moet de gebruiker de leveringswijze kiezen en de betalingswijze valideren.

SENSMI behoudt zich het recht voor om de bestelling van de gebruiker te blokkeren in geval van niet-betaling, onjuist adres of enig ander probleem op de rekening van de gebruiker totdat het probleem is opgelost.

Levering:

De levering gebeurt pas na bevestiging van betaling door de bank van Tania Repinec.

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat, met name België, Nederland en Frankrijk. De levering gebeurt door Bpost, Post NL of een andere pakjesdienst en hiervoor betaalt de gebruiker bijkomende kosten, zoals vermeld in de bestelprocedure.

De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de gebruiker en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de gebruiker, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.

Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.

In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de gebruiker betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

Klachten en beschadigde artikelen:

Bij ontvangst van de producten controleert de gebruiker de goede staat van het geleverde product of de conformiteit van de geleverde dienst.

In het geval dat één of meer bestelde producten ontbreken of beschadigd zijn, moet de gebruiker de nodige voorbehouden aan de vervoerder formuleren op het moment van levering en Tania Repinec onmiddellijk op de hoogte brengen, op straffe van verval van elk recht.

De verificatie wordt geacht te zijn uitgevoerd zodra de gebruiker of een door hem gemachtigde persoon de bestelling zonder voorbehoud heeft aanvaard.

Eigendomsvoorbehoud:

Goederen die geleverd werden zullen het eigendom van Tania Repinec blijven totdat de volledige betaling gebeurd is, inclusief alle kosten en lasten, interesten en vergoedingen. Bij een niet betaling heeft Tania Repinec het recht de goederen terug te nemen op kosten van de koper.

Garantie:

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

De garantie is niet overdraagbaar.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de gebruiker thuis zijn afgeleverd, dient de gebruiker contact op te nemen met Tania Repinec en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan SENSMI.

Bij vaststelling van een gebrek moet de gebruiker Tania Repinec zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de gebruiker te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de gebruiker.

Overmacht:

Tania Repinec is niet aansprakelijk voor vertragingen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle. Hieronder valt productieonderbrekingen, werkkrachten, transportvertragingen, stakingen, werkonderbrekingen, die zowel onszelf of onze leveranciers kunnen raken, ook al zijn deze voorzienbaar.

In geval van overmacht heeft Tania Repinec het recht om de uitvoering van de bestelling geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht. Tania Repinec zal de gebruiker hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen.

Indien de overmacht langer dan 90 dagen zolder onderbreking voortduurt, heeft elk van de partijen bij het contract het recht om het contract éénzijdig op te zeggen, per aangetekende brief aan de andere partij.

Kortingen:

Kortingen en kortingscodes zijn niet cumuleerbaar tenzij anders vermeld.

Kortingen en kortingscodes zijn niet geldig op promoties en kadobonnen.